Ducatus Oswieczensis & Zato-riensis descriptio 1592

Ducatus Oswieczensis & Zato-riensis descriptio 1592

Ducatus  Oswieczensis &  Zato-riensis  descriptio  1592
Kolonia 1596

Bussemacher (Buxemacher) Johan (XVI w.)
Grodecki Wacław (Wenceslaus), (+1591)
Nagel Heinrich (XVI w.)
Quad (Quaden, Quadus) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)

00398-36893-b 00398-36893-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium”.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Quad, Evropae | totivs orbis ter:|rarum partis prae:|stantissimae, vni|versalis et parti|cvlaris descriptio… Coloniae | Ex officina typographica Jani Bussemachers | Anno MDXCIIII.

Atlas Quada-Bussemachera opracowany został w Kolonii jako praktycznie zmniejszona kopia atlasu Orteliusza Theatrum orbis terrarum. J. Bussemacher osiadł w Kolonii w 1580 roku i współpracował z geografem i sztycharzem M. Quadem. Mapa rytowana była przez H. Nagla. Krassowski wymienia ją podając datę pierwszego wydania 1592 (?). W katalogu zbioru E. H. Czapskiego opracowanym przez Wojciecha Kreta znajdujemy informację, że pierwsze wydanie tego atlasu mogło się ukazać w 1594 roku. Znane są wydania z 1596, 1600 i 1608 roku. Tytuł w ozdobnej ramce na E, na NW w ramce elipsoidalnej: „Sta. Por.  pinxit  Ma: Ou: sculpsit”, na SW: „Morauiae confinia„, opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS, na SE ręcznie ołówkiem: „Quad Cologne”, na NE: „£ 2.0.0”. Na odwrocie, na E tekst: „Herzogthums Oswietz und  Zator … …præli gessit.  Corni-„, numer strony na NE: „72„, na W: „Cornigerardebat victricis… …/und ein  theil desselben findet.”, na SE ołówkiem: „1592  Quad”, na SW: „Quad – Bussemacher  Cologne 1595”. W. Kret wymienia tę samą mapę, jednak z tekstem na odwrocie: „OSVVIECZENSIS ET ZATORIENSIS DVCATUS. HAEc amplissimi Poloniae Regni pars est…” i numer strony: „76„, mapa pochodzi wiec prawdopodobnie z pierwszego niemieckiego wydania dzieła M. Quad’a.

Rzeźba:  kopczyki, widoki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 183×263, p: 185×265, a: 273×365

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00398-36893