72. Expeditio Gloriosa ¦ Potentismi: regis…

72. Expeditio Gloriosa ¦ Potentismi: regis Suecorum ¦ CAROLI GUS-TAVI. ¦ qúa Mare Balticúm glacie constrictúm tran:¦siens cúm exercitú omniqúe bellico apparatú ¦ e Langelandia in Laalandiam et cæteras insúlas ¦ Danicas penetravit die 7 Febrúarij anno 1658 Erich Iönson Dahlbergh Supr. Castr: metat: ad Vivúm delineavit.

Widok marszu wojsk szwedzkich przez zamarznięte wody cieśnin Mały Bełt i Wielki Bełt

Na NW:

a.Sac: Reg: Mai: CAROLUS GUSTAVUST ¦ b. Illust. Comes Carolus Gustavus Wrangel Reg: Architalafsus. ¦ c. Illuft. Princeps Carolus Magnús Marchio Badenfis. ¦ d. Ill: Princeps fridericus Lantgrav: Hafsia Homburgensis. ¦ e. Ill: Princeps Adolfur Dúx Saxonie Weimar: ¦  f. Ill: Princeps Georgius Lantgraf: Hafsia Darmstad: ¦ g. Ill: Princeps Emanuel Princeps Anbaltinis. ¦ h. Ill: Comes Gabriel Oxenftiarna Supremis Palati Regy Marefcallus ¦ i. Ill: Dn. Generalis Gustavus Baanerus. ¦ k. Ill: Dr. Comer Claudius Tott Locumten: Gen.

Na NE:

Ill. D. Comes Carolus Leijonhufwud Locumtenens Gen. ¦ m. Ill: Comes Dn. Pontus Delagardie, Excub: Praf:Gen- ¦ n. Ill: Comes Dn. Jacobus Delagardie Loc:Gen: ¦ o. Ill: Dn. Baro Steene Bielke. ¦ p. Ill: Dn. Wawifror Excub: Praf: Gen: ¦ q. Ill: Dr. Comes Ludovicus Leijonhufvud Excúb: Pref Gen. ¦ r. Dn. Baro fabians Berends Excúb: Prefect. Gen. ¦ s. Dn. Corvitur Uhlfelt. ¦ t. Dn. Hambal Seestet. ¦ u. Dr. Koretzki Polomis Gen: Ex Pr

Na S:

Semideos qúid Roma túos, qúid Græca vetústas Laúrigeros iactas, nomina magna, dúces? Maior in Arctoo consúrgit gloria múndo, Súbqúe Lijcaonio Sidere vincit honos. Rex Súeonúm CAROLUS GUSTAVUS vindice ferro Hostes prosternens æqúora transit eqúes. Admittúnt placide Regem Neptúnia regna Victoremqúe stúpet Cimbrica vineta Thetijs Súcceßús tantos veniens mirabitúr ætas, Nec facile inveniet transitús iste fidem. Calcarúnt flúvios alű Mare sternitúr illı; Talis Hijperboreo laúrea digna Dúce. Eße DEO carum qúis post hæc ambiget illúm Natúræ illústrat qúem famúlantis opús? Bergenhielin.

Miedzioryt czarno-biały

No: 72

No-72-3142-b No-72-3142-a

Widok marszu wojsk szwedzkich przez zamarznięte wody cieśnin Mały Bełt i Wielki Bełt w lutym (pod koniec stycznia) 1658 roku, ukazujący armię przechodzącą przez pas Langelands z Lolland do Langeland. Zawiera odniesienia, tekst, ozdobne kartusze i ozdobne obramowanie. Natura hoc debuit uni: teksty łacińskie na medalach upamiętniających przemarsz króla szwedzkiego Karola X Gustawa po zamarzniętych cieśninach duńskich Małego i Wielkiego Bełtu w 1658 r. W treści również alegoryczny tekst poety Johana Bergenheilma wychwalający sukces króle Karola Gustawa i naturę sprzyjającą wyprawie na Danię.

Legenda: w osobnych kartuszach na NW i na SE.
Kartusz: Tytułowy na N w centrum w owalu ozdobionym szarfami, kotarami zbroją, sztandarami, laurami i kłosami, zwieńczony koroną królewską i hasłami umieszczanymi na medalach upamiętniających przedstawione na rycinie wydarzenie. Dwa kartusze z legendą na NE i na NW na ozdobnych kotarach. Na S kartusz z poematem Bergenheilma ozdobiony szarfami, sztandarami, uzbrojeniem, armatami i stylizowanymi laurami.
Ramka: Wałek bogato zdobiony laurami i rozetami. W ramę wkomponowane litery: na N: NESDON, na S: HTNUR na E: ECE, na W: IMO
Sygnatura: Na S poza ramką: „W: Swidde Sculp.  Holmiæ 1689.
Format: 285×385

Nr katalogu CRP: No-72-3142

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj