45. Delineatio Regiæ Urbis RIGÆ et…

45. Delineatio Regiæ Urbis RIGÆ et Obsi:¦dionis qua à Magno Moschorum Czare ALEXI MICHALOWITZ ¦ a die 22 Augusti vsque ad 5. Octob: Anno 1656, Exercitu 118000. mi:¦litum arctifsime pressa, sed Strenua defensorum virtute fub ducta Illus:¦trifs mi et Cxcellentifs Dn: Comitis MAGNI GABRIEL : DELA ¦ GARDIE Reg: Suec: Thesaurari, et Exercituum per Livoniam ¦ GENERALISSIMI liberata suit. ¦ Litterarum Cxplicatio. ¦ A. Templum Cathedrale. B. Templum S. Petri. C. S. Iohannis. D. ¦ Temp: et Monast: S. Iacobi. E. Curia et forum. F. Propugna: ¦ Iacobi. G. Prop: ac Turris arenaria. H. porta Arenaria. ¦ I. Propug: prope balnea publica. K. Propug: Equili pro:¦ximum. L. Equile publicum. M. novæ et imperfectæ ¦ munitiones fuburbiorum N. molendinum are:¦narium. O. Excursiones Obsessorum.

Miasto Ryga

Legenda w kartuszu na NE

Numerorum Explication 1. Magni Czaris opera et accessus. 2. Generalis Alex. Lefslei opera et accessus. 3. Generalis Knees Iacobs opera et accefsus. 4.Statio Tribuni Francisci Straforti. 5. Statio Tribuni Iacobi Renardi. 6. Statio Tribuni Hermanni a Staden. 7. Statio Trib: Iulj Sickleri. 8. Statio Trib Chriftiani Iunkmanni, Iohannis ab Hoewen et Trib Allingy tres Legiones Dra gonum. 9. Statio Trib: Danielis Krasserti. 10. Statio Trib Alexandri Gipsonij. 11. Statio Trib Abrahami Leslei, Buttleri et Trib Hammeltonij tres legiones Strelizæ. 12. StatioTrib: Thom: Bocli cum 2 Legionibus Russicis. 13. Strelizæ. 14. Suggestu Rußorum.15. Pulvis tormentarius Rufsorum a fuccis incensus. 16. Conflictu in quo Dn. Comes Turrianus occubuit. 17. Conflictus in Pascuis publicis. 18. Navis Suecica repellens à fe Ruorum et Coßakorum navigia.

Miedzioryt czarno-biały

No: 45

No-45-3130-01073-38491-b No-45-3130-01073-38491-a

Miasto Ryga w środku z lotu ptaka, nad Daugawą (Duną). Bitwa pod Rygą. Większe jednostki na ufortyfikowanych przedmieściach Rygi intensywnie ostrzeliwały centrum miasta z dział i moździerzy. Na dolnej krawędzi przesmyku wzgórze generałów, dalsze formacje wojsk i obozy. 28 listopada 1561 na mocy paktu wileńskiego Inflanty oddały się pod opiekę królowi Zygmuntowi II Augustowi, a Gotthard Kettler otrzymał w lenno Kurlandię i Semigalię. W dniu 5 marca 1562 na zamku w Rydze Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, który w zastępstwie króla polskiego przyjął Mikołaj Radziwiłł Czarny. Po unii lubelskiej w 1569 Ryga znalazła się pod wspólnym panowaniem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod polską władzą zamek w Rydze znajdował się od 1565 r., natomiast w roku następnym utworzono w Rydze kasztelanię. W 1566 r. nastąpiła sekularyzacja i w efekcie likwidacja arcybiskupstwa w Rydze. W obrębie państwa polsko-litewskiego Ryga otrzymała najpierw 20 lat autonomii (Freiheistsjahre) i po upływie tego okresu król Stefan Batory podpisał 15 stycznia 1581 r. akt poddania się Rygi jego władzy. Po pokonaniu Iwana Groźnego w 1582 r. król uroczyście wjechał do miasta przez bramę Marschallpforte, a następnie w tym samym roku założył w nim kolegium jezuickie. W listopadzie 1582 r. Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził nowy przywilej dla miasta Corpus Privilegiorum Stephaneum. Król Stefan Batory nadał Rydze prawo składu w 1581 i 1582 roku. W 1584 r. miasto zawarło specjalną konwencję ułatwiającą handel z Wielkim Księstwem Litewskim. W latach 1584–1589 miastem wstrząsnęły niepokoje określane jako „rozruchy kalendarzowe”, których tłem było wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego, spór o kościół św. Jakuba pomiędzy katolikami a protestantami i w konsekwencji wypędzenie jezuitów oraz konflikt między Radą Miejską a Gildiami o władzę w mieście. W trakcie starć publicznie stracono w 1586 r. dwóch stronników króla Polski: wójta Testiusza i syndyka Wellinga. Nastroje uspokoiły się w czasie panowania Zygmunta III Wazy, gdy pod mury miasta podeszły wojska wojewody wendeńskiego Jerzego Farensbacha i stracono dwóch przywódców gildii protestanckiej: notariusza Gizego i ławnika Brynka. Ryga leżała w obrębie województwa wendeńskiego. W okresie panowania Rzeczypospolitej w ryskiej mennicy bito polskie monety. Miasto pod panowaniem polskim zaczęło się dynamicznie rozwijać, czego dowodem był wzrost liczebności cechów rzemieślniczych z 8 do 24. W 1588 r. N. Mollin otworzył w mieście pierwszą drukarnię, którą wzorował na drukarni hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu. W 1589 r. miasto złożyło przysięgę wierności nowemu królowi Polski Zygmuntowi III Wazie. W 1601 r. sądy miejskie podporządkowano bezpośrednio najwyższym sądom królewskim w Warszawie. W 1603 r. król Zygmunt III zezwolił miastu na zatrzymywanie połowy otrzymywanych ceł. W czasie II wojny polsko-szwedzkiej w 1601 r. pod miastem wojska polskie rozbiły wojska szwedzkie, a w 1605 we wsi Kircholm, 25 km od Rygi, wojska Rzeczypospolitej pokonały przeważające siły szwedzkie. W czasie IV wojny polsko-szwedzkiej król Szwecji Gustaw II Adolf obległ miasto 21 sierpnia 1621 r. Rygi bronił garnizon liczący 900 polskich żołnierzy oraz 3700 mieszczan z milicji miejskiej z artylerią. Po miesięcznym oblężeniu i odparciu trzech szturmów Ryga skapitulowała 25 września. Leżący niedaleko Dyjament (dziś dzielnica miasta), którego broniła tylko jedna kompania piechoty pod dowództwem Jana Schawarzhofa, poddał się dopiero 2 października. Ryga pozostała pod panowaniem Szwedów na mocy rozejmu w Altmarku z 1629 r. Panowanie szwedzkie nad Rygą potwierdził de iure dopiero pokój w Oliwie w 1660 r. W 1656 w czasie wojny szwedzko-rosyjskiej Rosjanie po raz pierwszy podjęli próbę zdobycia miasta. W trakcie III wojny północnej w 1700 roku miasto obległy wojska saskie króla Augusta II Mocnego, który zdobyciem miasta chciał wzmocnić swoją pozycję wobec szlachty polskiej. W 1701 żołnierze Augusta II zostali pokonani pod Rygą przez Szwedów, którzy następnie skierowali się na południe, do Polski. W 1710 r. po bitwie pod Połtawą miasto zdobyli Rosjanie, jednak niedaleka Łatgalia nadal do I rozbioru Polski w 1772 r. pozostała w rękach polskich. W 1721 roku Szwecja w traktacie nysztackim uznała przynależność Rygi do Rosji. W 1782 roku powstał pierwszy teatr publiczny. W 1796 stała się stolicą guberni inflanckiej Imperium Rosyjskiego. W 1812 roku wojska napoleońskie palą przedmieścia miejskie, odbudowane następnie przez generał-gubernatora inflanckiego Filippo Paulucciego. W 1854 r. podczas wojny krymskiej port został zablokowany przez flotę brytyjską. W latach 1857–1863 zburzono fortyfikacje miejskie i rozpoczęto zakładanie bulwarów. W latach 1858–1861 nastąpiła pierwsza masowa migracja ludności łotewskiej ze wsi do Rygi, co spowodowało wzrost jej znaczenia w mieście. W 1881 r. ludność miasta liczyła już 170 tys. mieszkańców, w tym 67 tys. posługiwało się językiem niemieckim (40%), 50 tys. łotewskim (30%), 32 tys. rosyjskim (19%) i 3,2 tys. językiem polskim (2%). W 1905 r. miastem wstrząsają rozruchy robotnicze. W trakcie I wojny światowej Ryga została zdobyta przez Niemców 3 września 1917 r. W latach 1918–1940 stolica Republiki Łotewskiej. W dniu 11 listopada 1919 roku pod Rygą wojska łotewsko-estońskie pokonały białą Zachodnią Armię Ochotniczą generała Bermondta-Awałowa. 11 sierpnia 1920 podpisano tu traktat pokojowy między Łotwą a Rosją, a 18 marca 1921 podpisano traktat pokojowy między Polską a Rosją. W 1935 roku Łotysze stanowili ok. 65% mieszkańców. Przykład sowieckiej zabudowy blokowej na ryskim osiedlu. W 1940 wcielona do ZSRR. W dniu 1 lipca 1941 r. w początkowej fazie operacji Barbarossa zajęta przez Niemców, z wydatnym udziałem powstańców łotewskich. W dniu 13 października 1944 zdobyta ponownie przez Armię Czerwoną i wcielona do ZSRR. Na skutek działań wojennych wiele obiektów miejskich ulega zniszczeniu. W 1949 r. nastąpiła kolejna wywózka mieszkańców miasta na Syberię. W związku z masowym napływem Rosjan do miasta, w 1979 r. liczba Łotyszy w Rydze spada do 38%. Od 21 sierpnia 1991 po ogłoszeniu niepodległości przez Łotwę, miasto ponownie zostało stolicą państwa łotewskiego. W 2003 w stolicy Łotwy został zorganizowany 48. Konkurs Piosenki Eurowizji. W 2006 w Rydze odbył się szczyt NATO. Największą imprezą międzynarodową, jaką dotąd gościła Ryga (oraz cała Łotwa) stały się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w 2006 oraz 2021 roku. W 2013 roku w Rydze doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 54 osoby. W 2014 miasto zostało wyróżnione tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

Legenda: W kartuszu tytułowym i w osobnym kartuszu na NE.
Kartusz: Na NW wspaniały tytułowy kartusz, obok herb Rygi, na NE obrazu herb z trzema rybami w koronie i kolejny kartusz z dodatkowymi objaśnieniami.
Ramka: Gruby wałek ozdobiony pierścieniami – rycina drukowana z dwóch płyt.
Sygnatura: Na S: „AD. Perelle ¦ Sculp”. Rodzina Perelle, rysownicy i rytownicy w Paryżu w XVII wieku. Ojciec Gabriel 1603 – 1677, synowie Nicolas 1625 – 1695 i Adam 1640 – 1695,
Format: 345×580

Nr katalogu CRP: No-44-3129-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj