34c. Gesta ad Sandomiriam ¦ d.…

34c. Gesta ad Sandomiriam ¦ d. 24. Marti 1656. quando Ser. Rex Sueciæ struct ¦ ponte navali Viftulam traiecit, vbi non folum Arx Sadomiriesis, ¦ sed et Caftellum ad defenfionem pontis tumultuario erectum ¦ an duob Polonoru Generalibus Lubomirfcio et Czarnezkio ve-hemetissime ¦ oppugnatum fuit, Vrbe ipsa Sandomiria à Polonis in cineres redacta; ¦ Servero Rex poftquam milites suos præfidiarios vt et partem ¦ Commeatus incolumes ex Arce eduxerat, ipsam subiecto pulvere ¦ pyrio cum duobus Polonorum millibus in aërem excuti et ¦ elidi iufsit, aspicientibus Polonicis et Lithuanicis ¦ copijs intres Exercitus divisis.

Sandomierz

Notarum Explicatio ¦ A. Urbs Sandomiria. B. Caftellum Tumultuarium ad ¦ defendendum Pontem,quod à Lubomirfao magnis viribus ¦ oppugnabatur sed à Suecis fub Capitaneo Chrifter Carlo magnanimiter ¦ defendebatur. C. Arxa Czarnezkio validißime impugnata. ¦ D. Sueci fub Protribuno Törnschiöld,qui præfidiarios milites ex ¦ arce eductos Schaphis imponebant incolumesq ad Regem perducebat. ¦ E. Czarnezky exercitus eductionem præfidiario impedire fludens ¦ E. Arx subdito pulvere nitrato eversa. G.Tormēta Suedica ¦ ad defensionem arcis pofita. ¦ E.I.D.B. delin.

Miedzioryt czarno-biały

No: 34

No-34-4367-b No-34-4367-a

Sandomierz. Rycina przedstawia działania orężne pod miastem i w samym mieście 24 marca (3 kwietnia) 1656 r. Sztych skomponowany strefowo. Część górna stanowi widok miasta, ujęty perspektywicznie. Legenda w kartuszach podaje opis wydarzeń. Miasto atakują wojska S. Czarnieckiego i J. Lubomirskiego. Część dolna jest interesującym obrazem grup wojskowych. Widzimy Karola Gustawa, jego sztab, jazdę, działa w akcji oraz takie szczegóły, jak karetę sześciokonną itd. Stare drzewo, częściowo uschnięte i potrzaskane przez burze, posiada liście, stanowi element dekoracyjny i heroizujący. Sztych odznacza się zaletami rysunku, ruchem i światłocieniem. Zamek wylatuje w powietrze, miasto zajmuje się ogniem. Sandomierz miasto i zamek od strony Wisły. Okazale budynki, pałace i liche, stare mury obronne. Miasto obronne raczej dzięki usytuowaniu niż umocnieniom.

Legenda: Listy dygnitarzy składających przysięgę Karolowi Gustawowi na N i na S w kartuszach tytułowych.
Kartusz: Na N i S dwa kartusze tytułowe. Na N bogato zdobiony laurami, w cen-trum herb szwedzki.
Ramka: Wałek ozdobny(esownice, trójliść), kartusz ze szwedzkimi godłami pań-stwowymi.
Sygnatura: Na W w listwie środkowej: Noel Cochin sculp:
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-34-4367

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj