ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES DE…

ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES DE LA ALLEMAGNE

ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES  DE LA ALLEMAGNE
Warszawa 1919

Zaklad Graficzny B. Wierzbicki i S-ka

00096-04935-b 00096-04935-a

Skala 1:1000000; podziałki liniowe: „Miles”, „Kilometres”

Offset, kolorowane granice i opisy polityczne, mapa polityczno – historyczna

Mapa wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i Ska., przed Kongrasem Wiedeńskim. Mapa Opracowana w Jezykach polskim i francuskim. Na N pod tytułami legenda: „ObjasnieniE”, „Légende”, „Granice wymagajace wytkniecia w terenie„, „Frontières nécessitant une délimitation sur le terrain„, „Granice niewymagajace wytkniecia w terenie„, „Frontières ne nécessitant pas de délimitation sur le terrain„. „Obszary podpadajace plebiscytowi„, „Zones soumises AU Plébiscite„, „Czêœci granic powiatow administracyjnych„, „Amorces de Limites administratives„, „Granice innych Pañstw„, „Frontières d’autres Etats„, „Inne Granice„, „Anciennes Frontières„. W kartonie skalowym napis: Wyd. przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie  1919 r. . Na SE poza ramką: „Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie, Chmielna 61.”

Rzeźba:                 hipsometria                  Osiedla:            plany, kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie:      ortograficzne                Komunikacja:    koleje, drogi

Nazewnictwo:        makroregiony, mazoregiony, hydrografia, państwa, prowincje, województwa, powiaty, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 962×666, a: 995×700

Kolekcja:              Kazimierz żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00096-04935