ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES DE…

ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES DE LA ALLEMAGNE

ZACHODNIE GRANICE POLSKI. FRONTIÈRES ORIENTALES  DE LA ALLEMAGNE
Warszawa 1919

Zaklad Graficzny B. Wierzbicki i S-ka

00096-04935-b 00096-04935-a

Skala 1:1000000; podziałki liniowe: „Miles”, „Kilometres”

Offset, kolorowane granice i opisy polityczne, mapa polityczno – historyczna

Mapa wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i Ska., przed Kongrasem Wiedeńskim. Biuro Prac Kongresowych powstało w listopadzie 1918 r., z inicjatywy marszałka Franciszka Puławskiego, jako organizacja społeczna pozostająca w związku z ówczesnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Na czele Biura stał kierownik podległy bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych, mający do pomocy Radę o charakterze doradczym, w skład której wchodzili delegaci Ministerstw: Skarbu, Spraw Wojskowych, Komunikacji, Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Aprowizacji. Podstawowym zadaniem było przygotowanie materiałów dla Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu, służenie pomocą naukowa i fachową, opracowywanie projektów realizacji uchwał kongresowych w sprawach ekonomicznych, narodowościowych, granicznych, traktatowych, rewindykacji majątku kulturowego. Oprócz centrali w Warszawie istniały oddziały Biura w Paryżu, Krakowie i Poznaniu. Oddział Biura w Paryżu uległ likwidacji z dniem 1 lipca 1919 r., zaś centrala została przekształcona w wydział Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mapa Opracowana w Jezykach polskim i francuskim. Na N pod tytułami legenda: „ObjasnieniE”, „Légende”, „Granice wymagajace wytkniecia w terenie„, „Frontières nécessitant une délimitation sur le terrain„, „Granice niewymagajace wytkniecia w terenie„, „Frontières ne nécessitant pas de délimitation sur le terrain„. „Obszary podpadajace plebiscytowi„, „Zones soumises AU Plébiscite„, „Czêœci granic powiatow administracyjnych„, „Amorces de Limites administratives„, „Granice innych Pañstw„, „Frontières d’autres Etats„, „Inne Granice„, „Anciennes Frontières„. W kartonie skalowym napis: Wyd. przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie ¦ 1919 r. . Na SE poza ramką: „Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie, Chmielna 61.”

Rzeźba: hipsometria
Osiedla: plany, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: ortograficzne
Komunikacja: koleje, drogi
Nazewnictwo: makroregiony, mazoregiony, hydrografia, państwa, prowincje, województwa, powiaty, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°.
Ramka: zwykła
Format: r: 962×666, a: 995×700

Kolekcja: Kazimierz żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00096-04935

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)