Świat, Europa i Sarmacja Europejska

(BRAK TYTUŁU), [Mapa przedstawia obszar Europy Środkowej między Renem i Morzem Czarnym, Alpami i Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi]

Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)

Długosz Jan (1415-1480)

Kamermeister Sebald (Sebastian)

Koberger Anton (1445-1513)

Münzer Hieronim (Hieronysmus) (1437-1508)

Pleydenwurf Wilhelm (+1494)

Schedel Hartmann

Schreyer Sebastian

Wohlgemuth Michael Norymberga 1493

00103-04942-a-ico00103-04942-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały; mapa przeglądowa.

Liber chronicarum, Nürnberg Anton Koberger (12 VII 1493). Kolofon: (CCLXVI) Completo in famosissima Nurembergensi verbe Operi ¦ de hystorijs etatum mundi, ac descriptione vrbium, fe¦lix imponitur finis, Collectum breui tempore Auxilio docto¦ris Hartma(n)ni Schedel, qua fieri potuit diligentia. Anno...¦ Millesimo quadringentesimo nonagesimotertio, die quarto ¦ mensis Junij

Mapa pochodzi z łacińskiego wydania Liber chronicarum... Hartmann'a Schedla, wydana przez norymberskiego wydawcę i drukarza A. Kobergera. Kronika powstała z inicjatywy środowiska intelektualnego Norymbergii. Szczególnie przyczynili się do jej wydania bogaci kupcy S. Schreyer i S. Kammermeister. Rycinami ozdobili kronikę W. Pleydenwurf i jego ojczym M. Wohlgemuth, którzy prawdopodobnie rytowali opisywaną mapę. Autorem mapy jest H. Münzer, norymberski fizyk i astronom, opracował ją na podstawie rękopisu mapy Europy wykonanego przez kardynała Cusanusa - Mikołaja z Kuzy. Opisane strony świata: MITNACHT, MITAG, ORIENT, OCCIDENT. Na odwrocie numer strony: CCXCIX, tekst na E: "Declaratur situ[m] ymagine[s]q[ue]...", na W: "Ad est nunc studiose lector finis libri Chroni-carum... Ad in ¦ tuitu[m] autem et proces prou¦didoru[m] ciuiu[m] Sebaldi Schreyer ¦ et Sebastiani Kamermeister hunc librum dominus Antho¦nius Koberger Nuremberge impressit. Adhitis...vi¦ris... Michaele ¦ Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff, quaru[m] solerti acu¦ratis- simaq[ue] animaduer-sione tum ciuitatum tum illustrium ¦ virorum figure inserte sunt. Consummatu[m] autem duodeci/ma mensis Julij. Anno...1493". Na odwrocie ołówkiem na SE: "1493", "Schedel ¦ z Liber Chronic. ¦ 1493", na NE: "M(305)". Najstarsza w zbiorze CARTOGRAPHIA RAPPERSVILIANA POLONORUM mapa, na której pojawiła się nazwa Polski (POLONIA).

Znak wodny:    wieża.

Rzeźba.            Kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, osiedla

Ramka:            pojedyncza

Format:            r: 390x578, a: 421x587

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00103-04942