1. Von dem Moscowytern.

1. Von dem Moscowytern.

1.	Von dem Moscowytern.
Bazylea 1564

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)

00430-36925-b 00430-36925-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder… beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch in selbst gebessert. Basel 1564 officin Henric Petrina.

Sebastian Münster

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey… zawiera mapę Księstwa Moskiewskiego od Estonii na W po Ob na E, od półwyspu Kola na N do Morza Czarnego na S. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez H. Petrina. Sebastian Münster (20 stycznia 1488 – 26 maja 1552)[ był niemieckim kartografem, kosmografem i uczonym chrześcijańskiego hebraisty. Jego praca, Kosmografia z 1544 roku, była najwcześniejszym niemieckim opisem świata. Urodził się w Ingelheim, niedaleko Moguncji, jako syn Andreasa Münstera. Jego rodzice i inni przodkowie byli rolnikami. W 1505 wstąpił do zakonu franciszkanów. Cztery lata później wstąpił do klasztoru, gdzie przez pięć lat był uczniem Konrada Pelikana. Münster ukończył studia na Uniwersytecie w Tybindze w 1518 roku. Jego doradcą dyplomowym był Johannes Stöffler. Opuścił franciszkanów dla Kościoła luterańskiego, aby w 1529 roku przyjąć nominację na zdominowany przez Kościół Reformowany Uniwersytet w Bazylei. Od dawna interesował się luteranizmem, a podczas niemieckiej wojny chłopskiej jako mnich był wielokrotnie atakowany. Profesor hebrajskiego i uczeń Eliasza Lewity redagował Biblię Hebrajską (2 tomy fol., Bazylea, 1534–1535), opatrzoną tłumaczeniem na łacinę i dużą liczbą adnotacji. Był pierwszym Niemcem, który wydał wydanie Biblii hebrajskiej. Opublikował więcej niż jedną gramatykę hebrajską i jako pierwszy przygotował Grammatica Chaldaica (Bazylea, 1527). Jego prace leksykograficzne obejmowały Dictionarium Chaldaicum (1527) oraz Dictiona-rium trilingue dla łaciny, greki i hebrajskiego w 1530. Wydał Mappa Europae (mapa Europy) w 1536. W 1537 opublikował rabiniczny przekład Ewangelii św. Mateusza w języku hebrajskim, który otrzymał od hiszpańskich Conversos. W 1540 opublikował łacińskie wydanie Geografii Ptolemeusza z ilustracjami. Wydanie z 1550 roku zawiera miasta, portrety i kostiumy. Te edycje, drukowane w Niemczech, są najbardziej cenio-nym dziełem. Inne pisma, które nastąpiły później, to Horologiographia (traktat o wybieraniu – budowa zegarów słonecznych, Bazylea, 1531) i Organum Uranicum (traktat o ruchach planet, 1536). Jego Kosmografia z 1544 roku była najwcześniejszym opisem świata w języku nie-mieckim. Miała wiele wydań w różnych języ-kach, w tym po łacinie, francusku, włosku, angielsku, a nawet po czesku. Kosmografia była jednym z najbardziej udanych i popularnych dzieł XVI wieku. Przeszedł przez 24 wydania w ciągu 100 lat. [6] Ten sukces zawdzięczamy fascynującym drzeworytom (niektóre autorstwa Hansa Holbeina Młodszego, Urs Grafa, Hansa Rudolpha Manuela Deutscha i Davida Kandela), a także włączeniem pierwszego, który wprowadził „oddzielne mapy dla każdego z czterech znanych wówczas kontynentów – Ameryki”. , Afryka, Azja i Europa”. Miało to największe znaczenie w ożywieniu geografii w XVI-wiecznej Europie. Ostatnie wydanie niemieckie ukazało się w 1628 roku, długo po jego śmierci. Münster był również znany jako tłumacz Biblii hebrajskiej (Hebraica Biblia). Jego wydanie ukazało się w dwóch tomach (1546) w Bazylei. Pierwszy tom zawiera Genesis-2 Kings, zgodnie z porządkiem kodeksów masoreckich. Drugi tom zawiera Proroków (Większe i Mniejsze), Psalmy, Hioba, Przysłowie, Daniela, Kroniki i Pięć Zwojów (Pieśń nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Kaznodziei i Estery). Jego Rudimenta Mathematica została opublikowana w Bazylei w 1551 r. Zmarł w Bazylei na zarazę w 1552 r. Nagrobek Münstera opisuje go jako Ezra i Strabon narodu niemieckiego. Heinrich Petri, zlatynizowany jako Henricus Petri (* 1508 w Bazylei; † 24 kwietnia 1579 w Bazylei), był szwajcarskim drukarzem i założycielem firmy drukarskiej „Officina Henricpetrina”. Mardochai Nathan: Concordantiarum Hebraicarum capita. Heinrich Petri, Bazylea 1556 Heinrich Petri był najmłodszym synem drukarza z Bazylei Adama Petri. Od semestru zimowego 1523/1524 studiował na wydziale artystycznym w Wittenberdze. Kiedy jego ojciec zachorował jesienią 1527 roku, a następnie zmarł, wrócił do Bazylei bez dyplomu i przejął rodzinny interes. Jego pierwszy druk datowany jest na marzec 1528 r. (Sedulius Szkot: In omnes epistolas Pauli collectaneum). Petri poślubił byłą zakonnicę, Dorotheę Hütschy, w roku reformacji bazylejskiej w 1529 r., a kiedy zmarła na dżumę, Barbarę Brand, wdowę po 1564 Drukarz Hieronymus Froben. Jako radny Heinrich Petri był członkiem kolegiów ds. Kościoła i uniwersytetu. W 1556 został pasowany na rycerza przez cesarza Karola V. Od 1565 roku zaczął nazywać swoją firmę Officina Henricpetrina, a jego synowie i ich potomkowie przyjęli wówczas nazwisko rodowe Henricpetri. Od 1569 roku w biurze pracowali synowie Sebastian i Sykstus Henricpetri, Sebastian nadal nim kierował po śmierci ojca. Heinrich Petri wykonał około 500 odbitek. Po tym, jak jego matka poślubiła Sebastiana Münstera około 1529/1530, mógł publikować prace tego uczonego, który pracował głównie jako hebraista i kosmograf, w tym cały hebrajski Stary Testament, drukowany równolegle z nowym przekładem [3] Geografia Ptolemeusza i Kosmografia w coraz większych wydaniach. To uczyniło go najważniejszym drukarzem ksiąg hebrajskich i map geograficznych w swoim czasie. Innymi ważnymi punktami były encyklopedie i prace Gerolamo Cardano. Należy również wspomnieć o drugiej edycji głównego dzieła Kopernika. Jako ilustrator zatrudnił m.in. Conrada Schnitta i Hansa Rudolfa Manuela Deutscha. Sygnatura drukarska Heinrich Petris przedstawia w kilku wariantach skałę, którą młotkiem (to znaczy słowo Boże) odłupuje z chmur (to znaczy słowo Boże) lub z której tym młotkiem dobija się płomienie.Pod mapą tekst: „Gemachen/und ist sicher… …Ungerlandt. Mo:¦scowyter.”, na NE numer strony: „MCCLIII„. Na NE ołówkiem: „Münster”, na S: „Polska Wsch – Połock-Kijów”. Na odwrocie rycina przedstawiająca żubra. Na N: „Das Vierdte Buch„, numer strony: „MCCLIIII„, tekst: „scowyter ist eben… …/die etliche Vros.”. Na NE ołówkiem: „M brak”, na SE: „Münster”. Na NE w treści klasztor boga Sybir: „Abt gote ¦ Sybir„.

Osiedla:  sygnatura obrazkowa przedstawiająca osiedla i obozy tatarskie.
Hydrografia:  rzeki, jeziora,
Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, osiedla
Ramka:  zwykła, pojedyncza
Format:  r: 175×161, a: 310×188

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00430-36925

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)