Prusy

PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Erlichensi.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Hamersveldt Everard [Evert] Symosz van (1591-1653)

Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)

Salomon Rogeri (Rogiers)Amsterdam 1647-1658

00501-11834-a-ico00501-11834-b-ico

 

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria parva, mediocria et magna."

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung... Vol. I-XI. Amstelodami 1647-1657 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Prus G. Henneberga zamieszczana w kilku wydaniach Atlasu Nowego J. Janssoniusa, rytowana przez E. S. Hamesveldt'a i S. Rogiers's. Na SW kartusz (przywilej szlachecki): "Nobiliss.o ft tam prosapia ¦ generis quam meritis in ¦ Patriam honoratiß.o viro ¦ D.o Nicolao von Bodeck ¦ Consuli et Primario Judici in cele:¦berrimo totius Maris Baltic i Em¦porio, Vrbe Gedanensi: artium lite:¦rarumque fautori benevolentiß.o¦D.D.D. ¦ Joannes Janssonius." , na S w treści: "Seulpserunt Salomon Rogeri et E.S. Hamers-veldt.", na N w treści dwie legendy: "Rusnæ fluminis ostiarum nomina", "Caracterum Hvivs Tabulæ Eplicatio". Opisane strony świata: Septent., Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na W tekst: "PRUYSSEN",na E: "Het Hertoghtom ¦ PRVYSSEN", na S: "S", ołówkiem: "Hanneberg - Janssonius ¦ 1638"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. kółkowa 12-sto stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, prowincje osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 372x487, p: 382x492, a: 456x552

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00501-11834