Mazowsze, Wielkopolska

PALATINATVS ¦ POSNANIENSIS ¦ IN MAIORI POLONIA PRIMARII ¦ NOVA DELINATIO ¦ per G. F. M.

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Coeck Gerard (+ 1649)

Freudenhammer Georgius [Jerzy]                                                        Amsterdam 1662-1665

00567-11900-a-ico00567-11900-b-ico

 

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: "Milliaria Magna", "Milliaria media seu Communia tabulæ", "Milliaria parva"

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

Atlas maior sive cosmographia Blaviana. Vol. I-XI. Amstelodami 1662-1665 Joh. Blaeu.

Mapa opracowana przez poznańskiego geografa G. Freudenhamera w 1645 roku, następnie wykorzystywana przez Janssoniusa i Blaeu'a. Na NE w treści teksty: "Lector Benevole ¦ Duo monendus es: Alterum, de loco:¦rum latitudine, polivie elevatione, de ¦ distantia locorum in miliaribus alterum. ¦ Illam ex nostris et amicorum observa:¦tionibus, quàm unquam anté. accuratio:¦rem damus: Hæc. si non in omnibus tibi ¦ moverit salivam, ne prius culpes, an:¦tequàm inæqualitatem miliarium ob ad:¦jacentes præcipue regiones, maximà ¦ in hoc tractu, impedimeutaque viarum ¦ probe trutinaveris. Fieri enim nonnum:¦quam aßolet, ut parvamloci alterius ¦ ab altero, tàm in terrà, quàm tabulâ ¦ distantiam, paludes, aliave obstacula. ¦ iter illac facientibus longius exten:¦dant. V. et F.", "Palatinatus hic Majoris Poloniæ est ¦ primarius, sinu suo clandit 14 civi:¦tates et Oppida: 1442 pagos.", na NW w treści kartusz z przywilejem wojewody poznańskiego i pisarza Krzysztofa Opalińskiego, który w 1655 roku, w czasie najazdu szwedzkiego poddał Wielkopolskę królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi: "Illmo. et Excmo. Heroi ¦ ac Domino ¦ D. CHRISTOPHORO COMITI DE BNIN OPALINSKI, ¦ Palation Posnaniensi, Regniq3 Poloniæ primi Ordinis ¦ Senatori, Sremensi, Osecensi, Medilesensi Gubernatori, ¦ ad contrahendum nomine Sacræ Regiæ Maiestatis Po:¦loniæ et Sueciæ, Matrimonium, Suprema cum potestate in Gallias Legato ¦ Domino suo Clementißimo D. D. D. ¦ G. Freudenhamers Medicus", pod kartuszem z przywilejem tekst: "Gloria terrarum: gestis qui sidera tangis, ¦ Magne Comes, patriæ nomine req3 Pater. ¦ Suscipe Chartaceum munus, quod detegit amplum, ¦ Immensumq3 tuâ sub ditione solum.", na S w treści teksty: "Cum privilegio S. R. M. ¦ Poloniæ et Sueciæ", "Amsterdami, ¦ Exc. Joannes Blaeu.", "Gerard Coeck Sculpsit.", opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens, na NW herb wielkopolski z koroną. Na odwrocie na E tekst: "DE POLONIA", "POLONIA ¦ MAYOR.", numer strony: "7",  pod tekstem: "C", ołówkiem: "Freudhammer ¦ wyd. hiszpanskie ¦ Blaeu ¦ Poznań", "1662", na W tekst: "DESCRIPTION"

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:   sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 413X524, p: 418x531, a: 540x612

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00567-11900