MAGNI DVCATVS LITHVANIAE CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI…

MAGNI DVCATVS LITHVANIAE CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI ADIACEN-TIUM EXACTA DESCRIPTIO Illss mi ac Excellss mi. Principis et Dni. D.Nicolai Christophori Radziwil D.G.Olijcæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hierosolimitani Militis etc. opera.cura et impensisfacta ac in lucem edita.

MAGNI DVCATVS  LITHVANIAE  CAETERARUMQ; REGIONUM ILLI ADIACEN-TIUM  EXACTA DESCRIPTIO  Illss mi ac Excellss mi. Principis et Dni. D.Nicolai  Christophori Radziwil D.G.Olijcæ ac in Nieswies Ducis, S.  Rom. Imp. Principis in Szylowiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hierosolimitani Militis etc. opera.cura et  impensisfacta ac in lucem edita.
Amsterdam 1613-1635

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka), (1549-1616)
Strubicz Maciej (1530-1604)

00234-11347-a (Kopiowanie) (Kopiowanie) 00234-11347-b

Skala 1:1300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria mediocria„, „Milliaria communia sive usitata„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXI Novus Atlas…

Tak zwana „duża mapa Litwy Tomasza Makowskiego”, której oryginał został wykonany prawdopodobnie na podstawie informacji zebranych i opracowanych przez jezuitów. W pracach tych mógł brać udział kartograf śląski Maciej Strubicz. Pierwsze wydanie tej mapy, którego autorem był kartograf i rytownik krakowski Tomasz Makowski mogło ukazać się już w 1603 roku. Inicjatorem i mecenasem całego przedsięwzięcia był wielki humanista, działacz społeczny i kościelny Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, syn Mikołaja Czarnego. Amsterdamski wydawca i kartograf, założyciel najpotężniejszego wydawnictwa kartograficznego w ówczesnej Europie William Blaeu zamieścił kopię tej mapy wykonaną przez holenderskiego rytownika Gerarda Hessela w 1613 roku w swoich atlasach po 1630 roku w Amsterdamie. Mapa Tomasza Makowskiego była do końca XVII wieku głównym źródłem wiedzy o tym obszarze Europy i była wielokrotnie reprodukowana przez kartografów europejskich. Na Bałtyku wizerunki statków i róża wiatrów, w treści mapy liczne teksty historyczne wśród nich trzy w ramkach: „ILLUSTRATIO sinium M DLithuaniæ*…„, „PALVDES POLESIÆ  in provinciæ…„, „Spectatori humano.  Regiones M. Ducati Lithuaniæ…„, na SW legenda w kartuszu z herbem Litwy: „SIGNORUM vel  CARACTERUM DECLARATIO”, „Urbs, Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis vel clistrictualis  urbi causæ disceptantur, Domicilium Ducum, Sedec Episcopati Romani, Sedes Episcopati Græcorum  quas vulgo Wladicas appellant, Oppidum, Pagus cum domo Nobilis„, pod kartuszem teksty: „Amsterodami  Excudebat Guilhelmus Jnßonius sub signo  Solarij deaurati Anno 1613„,”Sculptum  apud Hasselum  Gerardum.„, na S kartusz skalowy z cyrklem. Na odwrocie ołówkiem: „Jansonn 1613”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 9-stopniowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 754×728, p: 758×734, a: 784×750 mapa sklejona z 4 arkuszy

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00234-11347