Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

Ducatus | Oswieczensis|& | Zato-riensis | descriptio | 1592

Bussemacher (Buxemacher) Johan (XVI w.)

Grodecki Wacław (Wenceslaus), (+1591)

Nagel Heinrich (XVI w.)

Quad (Quaden, Quadus) von Kinckelbach Matthias (1557-1613)            Kolonia 1596


00398-36893-a-ico00398-36893-b-ico

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium".

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Quad, Evropae | totivs orbis ter:|rarum partis prae:|stantissimae, vni|versalis et parti|cvlaris descriptio... Coloniae | Ex officina typographica Jani Bussemachers | Anno MDXCIIII.

Atlas Quada-Bussemachera opracowany został w Kolonii jako praktycznie zmniejszona kopia atlasu Orteliusza Theatrum orbis terrarum. J. Bussemacher osiadł w Kolonii w 1580 roku i współpracował z geografem i sztycharzem M. Quadem. Mapa rytowana była przez H. Nagla. Krassowski wymienia ją podając datę pierwszego wydania 1592 (?). W katalogu zbioru E. H. Czapskiego opracowanym przez Wojciecha Kreta znajdujemy informację, że pierwsze wydanie tego atlasu mogło się ukazać w 1594 roku. Znane są wydania z 1596, 1600 i 1608 roku. Tytuł w ozdobnej ramce na E, na NW w ramce elipsoidalnej: "Sta. Por. | pinxit | Ma: Ou: | sculpsit", na SW: "Morauiae confinia", opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS, na SE ręcznie ołówkiem: "Quad Cologne", na NE: "£ 2.0.0". Na odwrocie, na E tekst: "Herzogthums Oswietz und | Zator ... ...præli gessit. | Corni-", numer strony na NE: "72", na W: "Cornigerardebat victricis... .../und ein | theil desselben findet.", na SE ołówkiem: "1592 | Quad", na SW: "Quad - Bussemacher | Cologne 1595". W. Kret wymienia tę samą mapę, jednak z tekstem na odwrocie: "OSVVIECZENSIS ET ZATORI:|ENSIS DVCATUS. HAEc amplissimi Poloniae Regni pars est..." i numer strony: "76", mapa pochodzi wiec prawdopodobnie z pierwszego niemieckiego wydania dzieła M. Quad'a.

Rzeźba:  kopczyki, widoki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 183x263, p: 185x265, a: 273x365

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00398-36893