Galicja, Oświecim i Zator, Małopolska

POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinxit

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)

Portantius (Portant) Joannes (Jean)                                                      Antwerpia 1590

00298-11484-a-ico00298-11484-b-ico

Skala 1:250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium"

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzna.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc ouatro ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku - Additamentum V... do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, drukarza i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Mapa księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego została opracowana przez autora atlasu na podstawie mapy Stanisława Porębskiego. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa podklejona na karcie ze spisem miejscowości pochodzącej z atlasu Sansona. Na odwrocie teksty: "LIVONIA" (roman), "POMERANIA" (roman), "OSWIECIMENSIS [et] ZATO=|RIENSIS DVCATVS" (roman). Na SE numer strony: "100", ołówkiem: "Ortelius (1590) | 1570 Additamentum V".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 219x244, p: 387x501, a: 427x545

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00298-11484