4. GEOGRAPHIÆ BLAVIANÆ

4. GEOGRAPHIÆ BLAVIANÆ

4. GEOGRAPHIÆ BLAVIANÆ
Amsterdam 1662

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

G E O G R A P H I Æ

B  L  A  V  I  A  N  Æ

 

V O L V M E N   S E C V N D V M,

Q  V  O

LIB.  III,  IV,  V,  VI,  VII,

E   U   R   O   P   Æ

C O N T I N E N T V R.

A  M  S  T  E  L  Æ  D  A   M  I ,

Labore & Sumptibus

I  O  A  N  N  I  S    B  L  A  E  V ,

M   D  C   L  X  I  I

 

 

A  T  L  A  S

M  A  I  O  R,

S I V E

COSMOGRAPHIA

B L A V I A N A ,

Q  V  A

S O L V M, S A L V M,

C  OE  L  V  M,

A  C  C  V  R  A  A  T  I  S  S  I  M  E

D  E  S  C  R  I  B  V  N  T  V  R.

L E C T O R   B E N E V O L E,
E  C  C  E     T  I  B  I

G E O G R A P H I A M

N  O  S  T  R  A  M ,
Q U Æ   S O L I   E S T   D E S C R I P T I O,
Q V A N T V M
I N   R E   N V M Q V A M   S A T I S   P E R F I C I E N D A
F  A  C  E  R  E     P  O  T  V  I  M  V  S ,
N V M E R I S   S V I S   A B S O L V T A M,
D V D V M   P R O N I S I M V S,   T A N D E M   D A M V S ,
S V M   B R E V I
E T   A D   T E R R Æ   C O G N I T I O N  E M  N E C E S S A R I A
I  N  T  E  R  O  D  V  C  T  I  O  N  E:
M  O  X     H  I  S     A  D  D  A  M
R  E  L  I  Q  U  A  S

C O S M O G R A P H I Æ

P  A  R  T  E  S ,
N I M I R V M

C  OE  L  I     &    S  A  L  I

D E S C R I P T I O N E M
A  C
T  A  B  V  L  A  S ;

H  A  R  M  O  N  I  A  M

M A C R O C O S M I C A M,
S  E  V
H Y P O T H E S E S
TAM VETERVM QVAM RECENTIORVM
D  E
O M N I V M   O R B I V M   T O T I V S   V N I V E R S I
C O N S T R V C T I O N E,

N E C

 

N E C   N O N

V  R  A  N  O  M  E  T  R  I  A  M ;

T H E O R I A S   P L A N E T A R V M;

E T   V E R A M

G L O B I   T E R R E S T R I S

M A G N I T V D I N E M

P E R   P E D E S   R H Y N L A N D I C O S,

E X   A C C V R A T I S S I M A

H O L L A N D I C I   L I T T O R I S

A   N O B I S   F A C T A   D I M E N S I O N E

S V P P V T A T A M

Q V I B V S   A B S O L V T I S

S E Q V E T V R

O R B I S   A N T I Q V V S,

T V M   V E T E R I S,   T V M   M E D I I   Æ V I,

S A C E R   E T   P R O F A N V S.

O M N I A   H Æ C   I C O N I B V S,

I C O N E S   D E S C R I P T I O N I B V S   I L L V S T R A B I M V S.

M A G N A,   V T   V I D E S   L E C T O R,   D A M V S,

N O N   M I N O R A,   V T   A V D I S,   P R O M I T T I M V S;

T V   D A T I S   F R E V E R E

E T

E X P E C T A   P R O M I S S A,

E A D E M   D I L I G E N T I A

N E C   M I N O R I   P R O M P T I T V D I N E

P R Æ S T A D A,

S I   D E V S  V I T A M   M I H I,

A V T   F I L I I S   A N I M V M,

I I S D E M   T I B I   I N S E R V I E N D I   L A B O R I B V S,

S V P P E D I T A V E R I T.

H Æ C   V O L V I   T E   S C I R E   E T  S A L V E R E

T  V  V  S

I O A N N E S   B L A E V.

 

P    O    L    O    N    I    A,

Q   V   Æ       E   S   T

E   U   R   O   P   Æ

L I B E R   Q V I N T V S.

Drugi tom łacińskiego wydania najsłynniejszego atlasu wydanego przez oficynę rodziny Blaeu’ów. Mapy zamieszczane w tym atlasie odznaczały się wspaniałą kolorystyką, często złoceniami i zdobnictwem, produkcja tej rodziny osiągnęła najwyższy poziom we flamandzkiej sztuce kartograficznej. Atlas Maior… Cosmographia Blaviana… w wersji łacińskiej wydawany był w 11 tomach w latach 1662-1665. Najwyższy poziom osiągnęła wersja francuska wydana w 12 tomach w 1667 roku. Stron tekstu: 67, tablic: 10, Format: 361x534x18, oprawa: twarda – skóra (współczesna)

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: X-5/00741/03799

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)