17. ATLAS SILESIAE ID EST DVCATVS SILESIAE

17. ATLAS SILESIAE ID EST DVCATVS SILESIAE

17.  ATLAS SILESIAE ID EST DVCATVS SILESIAE

A T L A S   S I L E S I AE

ID EST

D V C A T V S

S  I  L  E  S  I  A  E

G E N E R A L I T E R

Q U A T O R   M A P P I S

N E C  N O N   S P E C I A L I T E R

X V I   M A P P I S   T O T   P R I N C I P A-

T V S   R E P R A E S E N T A N T I B V S

G E O G R A P H I C E   E X H I B I T V S

A D D I T A   P R A E F A T I O N E

Q U A   D E   H I S T O R I A   H U I U S   A T L A N T I S

A G I T VR

A U C T O R I T A T E   P U B L I C A

I N  L U C E M   E M I S S US

AB

H O M A N N I A N I S   H E R E D I B V S

NUNE CHRISTOPHORO FEMBO. 1813.
N O R I M B E R G A E.  C.P.R.B.M

Atlas Śląska wydany pod koniec wspólnej działalności tzw. Oficyny Spadkobierców Homanna. C. Fembo wszedł do spółki w 1813 roku i umieszczał zawsze dodatkowo swoje nazwisko. Stron tekstu: 4, tablic: 22, format: 585x444x15, oprawa miękka – skóra

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Q-76/9/112/00732/11958

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)