13. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦…

13. PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.

13.	PRUSSIA ¦ ACCURATE DESCRIPTA ¦ a Gasparo Henneberg ¦ Er-lichensi.
Amsterdam 1647-1658

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Hamersveldt Everard [Evert] Symosz van (1591-1653)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Salomon Rogeri (Rogiers) (1652-1684)                                                   

00500-11833-b 00500-11833-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria parva, mediocria et magna.”

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung… Vol. I-XI. Amstelodami 1647-1657 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Prus G. Henneberga zamieszczana w kilku wydaniach Atlasu Nowego J. Janssoniusa, rytowana przez E. S. Hamesveldt’a i S. Rogiers’s. Everard Symonsz Hamersveldt był grawerem pracującym w w Amsterdamie dla Hondiusa i Janssoniusa, Speeda, Blaeua i Le Clerca. Kaspar lub Caspar Henneberg (* 1529; † 29 lutego 1600 w Königsberg i. Pr.) Był niemieckim pastorem, który stał się znany jako kartograf i historyk regionalny. Pochodził z miejsca oznaczonego jako Erlich lub Ehrlichen i jest poszukiwany w Turyngii  lub w Górnej Frankonii  na południe od Hof lub we Frankonii. Hennenberger, którego nazwisko występuje również jako Hennenberg, Henneberger i Henneberg, studiował teologię na Uniwersytecie w Królewcu. Pr., Gdzie został przyjęty 30 czerwca 1550 r. Jako Casparus Hennenberger, Francus,, a od 1554 był proboszczem w Domnau i kapelanem w Georgenau, następnie przez 29 lat proboszczem w Mühlhausen w Natangen i od 1590 r. Duchownym w szpitalu w Löbenicht in Königsberg i. Wkrótce po 1555 r. Opublikował drukowaną mapę Inflant, z której nie zachował się żaden egzemplarz, aw 1576 r. Pierwszą dokładną mapę Prus. Willem Blaeu, Abraham Ortelius i inni kartografowie nadal używali mapy. W obu swoich książkach wniósł bogactwo wiadomości folklorystycznych i regionalnych, ilustrowanych drzeworytami.Na SW kartusz (przywilej szlachecki): „Nobiliss.o ft tam prosapia ¦ generis quam meritis in ¦ Patriam honoratiß.o viro ¦ D.o Nicolao von Bodeck ¦ Consuli et Primario Judici in cele:¦berrimo totius Maris Baltic i Em¦porio, Vrbe Gedanensi: artium lite:¦rarumque fautori benevolentiß.o¦D.D.D. ¦ Joannes Janssonius.” , na S w treści: „Seulpserunt Salomon Rogeri et E.S. Hamers-veldt.„, na N w treści dwie legendy: „Rusnæ fluminis ostiarum nomina„, „Caracterum Hvivs Tabulæ Eplicatio„. Opisane strony świata: Septent., Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na W tekst: „PRUYSSEN„,na E: „Het Hertoghtom ¦ PRVYSSEN„, na S: „S„, ołówkiem: „Hanneberg – Janssonius ¦ 1638

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. kółkowa 12-sto stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, prowincje osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′
Ramka: zwykła
Format: r: 372×487, p: 382×492, a: 456×552

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00500/11833

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)